Årets innovation delas ut av

Science Park har instiftat ett pris för att stärka regionens innovationskraft och tillväxt i näringslivet. Priset skall belöna kreativa idéer som omsätter nya möjligheter i praktiken. En nomineringsrunda genomföras där alla har möjlighet att nominera sin kandidat. Självfallet kan man nominera sig själv eller sitt företag. Av alla nomineringar kommer tre finalbidrag att väljas ut av en jury.

Vem kan få priset? Kriterierna är att ett företag eller person uppfyller följande:
– Har max 250 anställda.
– Tagit fram en kreativ och nyskapande tjänst eller produkt.
– Innovationen skall vara kommersiellt gångbar eller skapa en stor samhällsnytta.

De nominerade är:

Zigrid

Lars Birging, Andreas Nordh & Håkan Wahlgren

Med finurligt ingenjörskap har Zigrid AB framgångsrikt utvecklat en teknologi som kan generera elektricitet från en tidigare outnyttjad källa av spillvärme. Kostnaden som industrier har idag för att kyla spillvärme omvandlas till en effektiv intäktskälla genom att tillvarata en befintlig resurs och samtidigt generera elektricitet som ökar den totala energieffektiviteten för industriella processer.

Deras innovation är skalbar och gör den lämplig för användning i ett brett spektrum av industriella miljöer, från små fabriker till stora kraftverk och överallt där det finns ett flöde av lågtempererat vatten (45-90 °C). Det nominerade bolaget har rönt nationellt och internationellt intresse och framgångsrikt visat genomförbarheten och effektiviteten av sin patenterade teknik i testmiljöer som också nu pilottestas i verklig industriell miljö. Innovatörerna arbetar aktivt för att förbättra tekniken och utöka dess tillämpbarhet, vilken också har potential att hjälpa till att mildra effekterna av klimatförändringarna genom kraftigt minskade CO2-utsläpp och beroendet av fossilbränslebaserad elproduktion.

Norditech

Philip Alm & David Bacelj

Inventeringen av den tillverkande industrins lager är en kostsam och problematisk process. Det kräver tidsödande repetitivt arbete, krångliga rutiner och det blir ofta fel. Detta leder bland annat till att onödiga resurser binds i lager, material och komponenter kan behöva kasseras och tillverkningen blir mindre resurseffektiv. Label Detector är en kostnadseffektiv lösning som med hjälp av intelligenta kameror och avancerad mjukvara automatiskt och kontinuerligt inventerar lagerhyllorna. Systemet har låga investeringskostnader och det krävs inga stora förändringar av befintliga processer för bolagets lagerhantering. Label Detector är den första lösningen som är optimerad för det medelstora företaget med ett befintligt manuellt lager, och kommer leda till stora besparingar och resurseffektivisering hos många av vår region, och världens, tillverkande företag. 

WindowGlass Recycling Sweden

Emil Falk

Sand är en av våra viktigaste råvaror när det kommer till byggnation av hus, infrastruktur och inte minst vid tillverkning av glas och fönster. Den sand vi talar om håller på att ta slut och inom kort bli en bristvara. Samtidigt deponeras i princip allt fönsterglas vid rivning av byggnader eller när fönster byts ut. Rätt tillvarataget kan detta glas utgöra en utmärkt råvara för tillverkning av nytt fönsterglas men idag finns inga skalbara lösningar för detta på marknaden. Detta har vårt nominerade bolag tagit fasta på och på kort tid gått från idé till en egenutvecklad och verifierad produkt som väckt stort intresse hos flera stora internationella återvinningsaktörer och glastillverkare. Tack vare detta kommer inom kort en outnyttjad resurs som idag deponeras, och därmed utgör en kostnad, att istället bli en råvara och en tillgång. Lösningen bidrar därför till cirkularitet och ger vinster för både den som återvinner material, tillverkar fönsterglas och inte minst för vår planet.